Hizmetlerimiz Kobi Danışmanlığı Eğitimi Devlet Destekleri Danışmanlığı

KOSGEB

A) İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

 

İşletme Geliştirme Destek Programı

Bu programda 9 farklı destek programı bulunmaktadır.

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

Yurt İçi Fuar Desteği

50.000

60%

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

30.000 *

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000 **

Tasarım Desteği

50.000

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000 ***

Belgelendirme Desteği

30.000 ***

Test ve Analiz Desteği

30.000 ****

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği

80.000 *****

Bağımsız Değerlendirme Desteği

20.000

* KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

** Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

*** TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler ve hizmetler %100 (yüz) oranında desteklenir.

**** TSE’den alınacak hizmetler destek üst limitleri dahilinde %100 (yüz) oranında desteklenir.

***** Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (onbeş) ilave edilir.

 

KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı

Bu programda çağrıların zaman zaman değişiyor olması şeklinde;

 • Makine-teçhizat,
 • Belgelendirme,
 • Tanıtım,
 • Personel istihdamı

gibi destek unsurlarına yönelik olarak geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler bulunmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip işletmeler bu programa başvuru hakkına sahiptir.

Proje Süresi

En az 8

En Fazla 36 Ay

(+4) Ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek – En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek – En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı

 %60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir).

Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.

 

 

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Gider Grubu

Gider Adı

Gidere Ait Destek Üst Limiti (TL)

Personel Giderleri

Personel Giderleri

90.000

Teçhizat- Donanım Giderleri

Donanım Giderleri

50.000

Yazılım

Yazılım Giderleri

50.000

Hizmet Alımı

Tanıtım Giderleri

100.000

Hizmet Alımı

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000

Hizmet Alımı

Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri

100.000

Hizmet Alımı

Diğer Hizmet Alım Giderleri

100.000

 

B) AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Bu programdaki destekler 6 tane olmak üzere tabloda bulunmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı Gerçek veya Tüzel kişi statüsüne sahip işletmeler başvuru hakkına sahiptir.

AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

(%)

Kira Desteği

Teknopark içi

30.000

75

Teknopark dışı

24.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75 *

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75 *

Personel Gideri Desteği

150.000

100

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje Geliştirme Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

 

Eğitim Desteği

10.000

75

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

 

Proje Tanıtım Desteği

5.000

 

Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

 

Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği

25.000

 
     

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

* Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

Kimler Başvurabilir?

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvuru hakkına sahiptir.

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı % 60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir. 

Destek Kalemleri

Destek Oranları

a) Makine-teçhizat desteği *

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

b) Üretim hattı tasarım giderleri desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

c) Yazılım giderleri desteği *

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

ç) Personel gideri desteği

%100 Geri ödemesiz

d) Eğitim ve danışmanlık desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

e) Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

Stratejik Ürün Destek Programı

Bu programda 5 adet destek kalemi bulunmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • 1. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan,
 • 2. Program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olan veya tüm ortaklarının tüzel kişi olması halinde tüm ortakları program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olan,
 • 3. Proje paydaşı/paydaşları ile iş birliği yaparak başvuran İşletmeler başvuru yapabilir.

Destek Süresi: Yatırım proje süresi en az 8 (sekiz) ay en fazla 36 (otuz altı) ay olacak şekilde 4 (dört) ayın tam katlarından oluşur.

Destek Üst Limitleri: Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti, geri ödemesiz 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) TL ve geri ödemeli 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) TL olmak üzere 5.000.000 (beşmilyon) TL’dir.

Destek Kalemleri

Destek Oranları

a) Makine-teçhizat desteği *

%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

b) Yazılım giderleri desteği *

%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

c) Personel gideri desteği **

Geri ödemesiz

ç) Referans numune gideri desteği

%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

d) Hizmet alımı desteği

%60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

Hibe ve Teşvik Danışmanlığı

Hibe ve Teşvik Kurumları; şirketlerin yararlanabileceği hibe / teşvikler ile ilgili proje ve iş planları yapan, başvuru sürecinden kullandırılması, sürdürülmesi ve kapatılmasına kadar ki dönemde süreç danışmanlığı yapan kurumlardır.

B.M. Danışmanlık A.Ş. olarak biz; büyük, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, uluslararası markaların çözüm ve iş ortağı olan, yatırım ve danışmanlık konusunda bir müşterinin ihtiyaç duyduğu, uzun süreli ilişkiler kurabileceği tüm ihtiyaçlarına yanıt alabileceği, projelerinin tamamını üstlenebileceği bir iş ortağıyız.

B.M. Danışmanlık A.Ş. müşterileri ve müşterilerinin faaliyet gösterdikleri sektörler hakkında bilgi sahibi olma özelliği ile firmaların özel ihtiyaçlarını anlayabilen ve onlara ayrıcalıklı hizmetler sunan bir kuruluştur.

B.M. Danışmanlık A.Ş. olarak, Yatırım Danışmanlığı, Kalkınma Ajansı Proje Destekleri, Kırsal Kalkınma Proje Destekleri, KOSGEB, TÜBİTAK & AR-GE Destekleri, Dış Ticaret Destekleri, Marka Tescili, Yurtdışı Marka Tescili, Patent & Faydalı Model Tescili, Barkod Tescili, Kalite Belgelendirme Hizmetleri ve Sertifikalı Eğitim Programları alanlarında hizmet vermekteyiz.

Hibe & Teşvik

İhracat Destekleri

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

 Kimler Başvurabilir?

İhracatçı birliğine üye şirketler ile aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden kuruluşlar (federasyon, birlik, dernek) ve İhracatçı Birlikleri başvuru yapabilir.

 

YURT DIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ

KATILIMCI FİRMA DESTEĞİ

FUAR TÜRÜ

DESTEK TUTARI

2019 FUARLARI ÜST LİMİT

2020 FUARLARI ÜST LİMİT

FUAR KATILIM DESTEĞİ

Genel Ticaret Fuarı

“Desteğe Esas Tutar (TL)*” x “Metrekare”

71.000 TL

77.000 TL

Sektörel Fuar

107.000 TL

117.000 TL

Prestijli Fuar

360.000 TL

394.000 TL

YURT DIŞI FUARLAR İÇİN ORGANİZATÖR TANITIM DESTEĞİ

TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

FUAR TÜRÜ

DESTEK ORANI

2019 FUARLARI ÜST LİMİT

2020 FUARLARI ÜST LİMİT

TANITIM DESTEĞİ

Genel Ticaret Fuarı

75%

460.000 TL

504.000 TL

Sektörel Fuar

75%

721.000 TL

790.000 TL

İLAVE TANITIM DESTEĞİ

Sektörel Fuar

75%

460.000 TL

504.000 TL

Yurt İçinde Gerçekleştirilen Uluslararası Fuarların Desteklenmesi

ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARA KATILIM DESTEĞİ

KATILIMCILARIN DESTEKLENMESİ

DESTEK ORANI

2019 ÜST LİMİT

2020 ÜST LİMİT

Fuar Katılım Desteği

50%

38.000 TL

41.000 TL

(Boş Alan Ve Stant Harcamaları)

ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLAR İÇİN ORGANİZATÖR TANITIM DESTEĞİ

TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

DESTEK ORANI

2019 ÜST LİMİT

2020 ÜST LİMİT

Yurt Dışı Tanıtım Desteği

50%

666.000 TL

729.000 TL

Yurt İçi Tanıtım Desteği

50%

222.000 TL

243.000 TL

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ

DESTEK TÜRÜ

DESTEK KONUSU

DESTEK ORANI

DESTEK ÜST SINIRI (USD)

Pazara giriş

Pazara girişte aranan belge ve sertifikalar

50%

Şirket başına yıllık 250.000 USD

Test / Analiz Raporu

Raporlar

Tarım analizi

Tarım analizleri

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ (KTZ) PROJESİ DESTEĞİ

DESTEKLENEN HARCAMA KALEMLERİ

DESTEK ORANI

Makine, Ekipman ve Donanım Alımı

50%

Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamaları

50%

Yazılım Alımı

50%

Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri

50%

Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamalar

50%

Giderler 2 YIL süresince TOPLAM da 1.000.000 USD kadar ve bir şirketin AZAMİ 1adet projesi desteklenir.